Hållbarhet

Sprider järnvägsmöjligheter till alla kunder som värdesätter hållbarhet

Essinge Rail AB verkar för bättre miljö och klimat genom att ständigt värdera verksamheten utifrån dess påverkan. Så långt som möjligt nyttjas järnväg som huvudsakligt transportmedel. Detta bidrar till en bättre miljö och våra kunders långsiktiga miljö- och klimatarbete.

Vi hjälper våra kunder att bidra till en hållbar utveckling och strävar efter att samarbeta endast med leverantörer som har ett aktivt långtgående miljöarbete.
Här producerar vi förnyelsebar solel för drift av hela vår verksamhet.

I vår egen verksamhet

  • ökar kunskapen och höjs medvetandet kring miljö- och klimatfrågor kontinuerligt hos alla anställda
  • påverkar vi, ställer vi krav på och samarbetar vi med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • ser vi miljö- och klimatförbättrande åtgärder som investeringar
  • förebygger vi föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
  • strävar vi ständigt efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget
  • följer vi i allt väsentligt GHG-protokollet Scope 1-3.

Under begreppet E-rail samlar vi våra ansträngningar för att så snart som möjligt åstadkomma en totalt fossilfri värdeskapande transportkedja.

Vårt mål är att snarast möjligt sätta ihop en totalt sömlös fossilfri transportkedja från tågets avgång på kontinenten till slutleverans. Detta omfattar såväl  växlingsarbete som terminalhantering,  allt utfört med egenproducerad solel. I sista ledet sker distribution med moderna Euro 6-klassade lastbilar som drivs på förnyelsebart drivmedel, HVO 100